strona główna
Ważne daty

Naukowe Organizacji i Kierownictwa posiada wieloletnie i bogate tradycje. Zostało założone w kwietniu 1925 roku w Warszawie przez prof. Karola Adamieckiego jako Instytut Naukowej Organizacji, który następnie został przekształcony w Instytut Naukowej Organizacji i Kierownictwa, zaś w 1949 roku w Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
Działalność Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa na terenie miasta i regionu częstochowskiego rozpoczęła się z chwilą założenia Koła TNOiK w dniu 25 maja 1960 roku. Inicjatorem zorganizowania Koła w Częstochowie (w ramach Śląskiego Oddziału TNOiK w Katowicach) byli:
inż. Stanisław Chrząstek, inż. Monika Gierzyńska, inż. Józef Rachwalski, doc. dr inż. Franciszek Wójcik, doc. mgr inż. Witold Żółkowski, mgr Józef Jagoda.

  1960 rok - założenie pierwszego Koła TNOiK w Częstochowie. Koło zostało założone przy Politechnice Częstochowskiej pod przewodnictwem doc. dr inż. Franciszka Wójcika. Koło podlegało śląskiemu Oddziałowi TNOiK w Katowicach.
  1961 rok  - walne zebranie członków Koła TNOiK, na którym określono dalsze kierunki działania. Realizacja tych zamierzeń pozwoliła na przejęcie działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników BHP w Częstochowie wraz z ich lokalem przy ul.Kopernika 8a.
  1962 rok - walne zebranie członków Koła TNOiK, na którym podjęto uchwałę o utworzeniu samodzielnego Oddziału TNOiK w Częstochowie. Przewodniczącym Zarządu Oddziału został doc. mgr inż. Witold Żółkowski.
  1966 rok - z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego i 750-lecia Częstochowy władze miasta Częstochowy uhonorowały dyplomem honorowym doc. Witolda Żółkowskiego - przewodniczącego Zarządu Oddziału.
  1975 rok - utworzenie pierwszego koła młodzieżowego TNOiK w Zakładach Naukowych Górnictwa Rud w Częstochowie.
  1978 rok - podjęcie uchwały w sprawie wykupienia budynku przy ul.Kopernika 8a dla potrzeb Oddziału TNOiK.
  1979 rok - dnia 17 grudnia wykupiono budynek przy ulicy Kopernika 8a wraz z placem i ogrodem.
  1985 rok - nawiązanie ścisłej współpracy z Hutą im.B.Bieruta - obecnie "Częstochowa", w zakresie szkolenia, działalności badawczej i wdrożeniowej oraz wspólnego organizowania konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  1988 rok - utworzenie największego Koła TNOiK w Hucie "Częstochowa" pod przewodnictwem inż. Józefa Duszyńskiego.
  1994 rok - z inicjatywy prezesa Zarządu inż. Józefa Duszyńskiego rozpoczęto generalny remont budynku TNOiK i porządkowanie jego otoczenia.
  1998 rok - akceptacja i przyznanie dotacji przez Komisję Europejską U.E. na realizację projektu pt.: "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie polskiego i europejskiego hutnictwa" w ramach programu Leonardo da Vinci.
  1999 rok - rozwinięcie współpracy z Politechniką Częstochowską w zakresie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.